Arbowetgeving

Vrijwilligersorganisaties kunnen onder de ARBO wetgeving vallen. Voor het werk door vrijwilligers verricht gelden wel enkele verplichtingen, deze staan in het Arbobesluit artikel 9.5a. vermeld. https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/wetgeving/arbobesluit-artikel-9.5a. Dit artikel gaat over verplichtingen van degenen bij wie vrijwilligers werkzaam zijn.

Vrijwilligers hebben net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Hoewel de Arbowet sinds 1 januari 2007 niet meer volledig van toepassing is op vrijwilligers, gelden nog steeds voorschriften als het werk ernstige risico’s met zich meebrengt. Bijvoorbeeld risico’s bij geluidssterkte, bepaalde stoffen – schoonmaakmiddelen, omgang machines en apparatuur of het tillen van (te) zware objecten.

Bij het creëren van een veilige werkomgeving speelt voorlichting een grote rol. Vrijwilligers moeten goed op de hoogte zijn van eventuele risico’s en weten hoe zij moeten omgaan met de beschikbare hulp- en beschermingsmiddelen.

Werk je als vereniging met minderjarigen, kinderen of mensen met een verstandelijke beperking, dan is het creëren van een sociaal veilige omgeving voor deze mensen van groot belang. Er kan sprake zijn van ongewenste omgangsvormen. Op de website https://www.inveiligehanden.nl tref je een stappenplan, checklist en een overzicht van trainingen/workshops aan. Vrijwilligerspunt organiseert in drie bijeenkomsten de training In Veilige Handen. Over het signaleren, reageren en voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Zie cursusaanbod.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en deze kent drie belangrijke thema’s: bewaren van persoonsinformatie , beschermen van persoonsinformatie en het melden van datalekken. Met behulp van zeven stappenplan maak je jouw organisatie AVG-bestendig! Zie https://nov.nl/netwerken/wet-en-regelgeving/dossier-algemene-verordening-gegevensbescherming Vrijwilligerspunt helpt je graag om dit stappenplan uit te voeren met als doel om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van jullie vrijwilligers en leden. Tevens verzorgt Vrijwilligerspunt de training Gebruik van persoonsgegevens binnen uw vereniging. cursusaanbod.

Verzekeringen

Veel vrijwilligers, maar ook organisaties, weten niet hoe zij moeten handelen bij schade tijdens het doen van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers worden hierdoor soms onnodig met kosten opgezadeld terwijl zij verzekerd (kunnen) zijn tegen deze schade.

De gemeente waar u woont heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers die wonen en/of vrijwilligerswerk verrichten in hun gemeente. De gemeentes hebben dit ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij:

Gemeente DrechterlandCentraal Beheer Achmea VNG Vrijwilligersverzekering
Gemeente EnkhuizenCentraal Beheer Achmea VNG Vrijwilligersverzekering
Gemeente HoornCentraal Beheer Achmea VNG Vrijwilligersverzekering
Gemeente KoggenlandCentraal Beheer Achmea VNG Vrijwilligersverzekering
Gemeente MedemblikRaetsheren van Orden B.V. in Alkmaar
Gemeente OpmeerCentraal Beheer Achmea VNG Vrijwilligersverzekering
Gemeente Stede broecCentraal Beheer Achmea VNG Vrijwilligersverzekering

Wat onder dekking van de vrijwilligersverzekering valt, verschilt per gemeente. Neem voor meer informatie over de verzekering en de dekkingsvoorwaarden contact op met uw gemeente of zoek op de gemeentewebsite naar vrijwilligersverzekering. In de factsheet Schade tijdens vrijwilligerswerk lees je meer over de verzekeringen die van toepassing zijn op vrijwilligerswerk.

Drank- en Horecawet

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Dat alcohol ook schade veroorzaakt is bekend. Uit onderzoek blijkt het alcoholgebruik onder jongeren af te nemen, de aantallen ongelukken, letsel en ziekenhuisbehandeling is nog steeds hoog. www.trimbos.nl/themas/alcohol

Het blijft van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kunnen verkrijgen in jullie accommodatie. Verenigingen die alcohol willen verkopen, moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen rondom sociale hygiëne. Deze eisen zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Zo dient er altijd iemand aanwezig te zijn die in het bezit is van de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Dit kan bijvoorbeeld een kantine coördinator zijn. De verklaring wordt afgegeven door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (www.svh.nl).

Barvrijwilligers moeten een instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd. Via elearning kan je deze instructie volgen, een toets doen en het certificaat aanvragen.

Evenementen

Voor het organiseren van evenementen heeft een gemeente In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels vastgelegd. In de APV is onder meer bepaald voor welke evenementen een vergunning vereist is. Daarnaast kunnen vanuit de Auteurswet, de Warenwet en de Drank- en Horecawet extra regels aan het evenement worden gesteld.

Tijdens een evenement kan behoefte zijn aan de inzet van een verkeersregelaar. Voorwaarde voor de inzet van een verkeersregelaar is dat men gecertificeerd is. Via de E-learning module Instructie kan je de instructie voor Evenementenverkeersregelaar bij Stichting Verkeersregelaars Nederland volgen. Zie de link elearning. Door het volgen van deze instructie komt een verkeersregelaar in aanmerking voor een aanstelling van maximaal 1 jaar.

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99