Arbowetgeving

Voor het werk dat door vrijwilligers verricht wordt, gelden een aantal Arbo verplichtingen. U kunt ze vinden in het Arbobesluit artikel 9.5a. Dit artikel gaat over verplichtingen van degenen bij wie vrijwilligers werkzaam zijn. Vrijwilligers hebben net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Hoewel de Arbowet sinds 1 januari 2007 niet meer volledig van toepassing is op vrijwilligers, gelden er nog steeds voorschriften als het werk risico’s met zich meebrengt. Bijvoorbeeld risico’s door geluidssterkte, bepaalde stoffen of schoonmaakmiddelen, omgang machines en apparatuur of het tillen van zware objecten.

Bij het creëren van een veilige werkomgeving speelt voorlichting een grote rol. Vrijwilligers moeten goed op de hoogte zijn van eventuele risico’s en weten hoe zij moeten omgaan met de beschikbare hulp- en beschermingsmiddelen.

Werkt een vereniging met minderjarigen, kinderen of mensen met een verstandelijke beperking, dan is het creëren van een sociaal veilige omgeving voor deze mensen van groot belang. Er kan sprake zijn van ongewenste omgangsvormen. Op de website https://www.inveiligehanden.nl treft u een stappenplan, checklist en een overzicht van trainingen en workshops aan. Vrijwilligerspunt organiseert in drie bijeenkomsten de training In Veilige Handen. Deze training behandelt het signaleren, reageren en voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Zie ons cursusaanbod voor meer informatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en deze kent drie belangrijke thema’s:

  • Het bewaren van persoonsinformatie.
  • Het beschermen van persoonsinformatie.
  • Het melden van datalekken.

Met behulp van een zeven stappenplan maakt u uw organisatie AVG-bestendig!

Vrijwilligerspunt helpt u graag om dit stappenplan uit te voeren. Tevens verzorgt Vrijwilligerspunt de training Gebruik van persoonsgegevens binnen uw vereniging. Zie ons cursusaanbod voor meer informatie.

Verzekeringen

Veel vrijwilligers, maar ook organisaties, weten niet goed hoe zij moeten handelen bij schade tijdens het doen van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers worden hierdoor soms onnodig met kosten opgezadeld, terwijl zij verzekerd kunnen zijn tegen deze schade. Lees meer over het verzekeren tijdens vrijwilligerswerk.

Drank- en Horecawet

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Dat alcohol schade veroorzaakt is bekend. Uit onderzoek blijkt het alcoholgebruik onder jongeren af te nemen, maar het aantal ongelukken, letsel en ziekenhuisbehandeling is nog steeds hoog. (Bron: www.trimbos.nl/themas/alcohol)

Het blijft van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kunnen verkrijgen in uw accommodatie. Verenigingen die alcohol willen verkopen, moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen rondom sociale hygiëne. Deze eisen zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Zo dient er altijd iemand aanwezig te zijn die in het bezit is van de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Dit kan bijvoorbeeld een kantine coördinator zijn. De verklaring wordt afgegeven door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (www.svh.nl).

Barvrijwilligers moeten een instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd. Via e-learning kunt u deze instructie volgen, een toets doen en het certificaat aanvragen.

Evenementen

Voor het organiseren van evenementen heeft iedere gemeente regels vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV is onder andere opgenomen voor welke evenementen een vergunning vereist is. Daarnaast kunnen vanuit de Auteurswet, de Warenwet en de Drank- en Horecawet extra regels aan het evenement worden gesteld. Tijdens een evenement kan behoefte zijn aan de inzet van een verkeersregelaar. Deze verkeersregelaar moet altijd gecertificeerd zijn. Via de e-learning module kunt u de instructie voor Evenementenverkeersregelaar bij Stichting Verkeersregelaars Nederland volgen. Na het volgen van deze instructie u kunt u voor één jaar aangesteld worden als verkeersregelaar.

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99